Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Skylax floruit ca. 515 a. Chr. n.
about Hellenic cities of Macedonia66. MACEDONIA.


And from Penetes river are the Macedonian nation, and the gulf of Therma. First city of Macedonia Herakleion; then Dion; Pydna; a Hellenic city; Methone, a Hellenic city; and theHaliakmon river; Aloros, a city with the river Lydias; Pella, a city with a royal seat in it, and there is a voyage inland to it up the Lydias; the Axios river; the Echedoros river; Therme, a city; Aineia, Hellenic; Pallene, a long cape stretching up into the open sea; and the following Hellenic cities in Pallene: Potidaia barring the isthmus in the middle; Mende, Aphytis, Thrambeïs; Skione; Kanastraion, the sacred promontory of Pallene. And outside the isthmus the following cities: Olynthos, Hellenic; Mekyberna, Hellenic; Sermylia, Hellenic, withthe Sermylic gulf; Torone, a Hellenic city with a harbour; Dion, Hellenic; Thyssos, Hellenic; Kleonai, Hellenic; Athos Mountain; Akrothoöi, Hellenic; Charadrous, Hellenic; Olophyxos, Hellenic; Akanthos, Hellenic; Alapta, Hellenic; Arethousa, Hellenic; Bolbe Lake; Apollonia, Hellenic. And there are also many others in Macedonia in the interior. And it is gulf-shaped: And the coastal voyage around the gulfs is of two days. And after Macedonia the Strymon river; this bounds Macedonia and Thrace.


Περίπλους τῆς θαλάσσης τῆς οἰκουμένης
Εὐρώπης καὶ Ἀσίας καὶ Λιβύης

Μακεδονία. 66

Ἀπὸ δὲ Πηνειοῦ ποταμοῦ Μακεδόνες εἰσὶν ἔθνος, καὶ κόλπος Θερμαῖος. Πρώτη πόλις Μακεδονίας Ἡράκλειον· Δῖον, Πύδνα πόλις Ἑλληνίς, Μεθώνη πόλις Ἑλληνὶς καὶ Ἁλιάκμων ποταμός, Ἀλωρὸς πόλις καὶ ποταμὸς Λυδίας, Πέλλα πόλις καὶ βασίλειον ἐν αὐτῆι καὶ ἀνάπλους εἰς αὐτὴν ἀνὰ τὸν Λυδίαν· Ἄξιος ποταμός, Ἐχέδωρος ποταμός, Θέρμη πόλις, Αἴνεια Ἑλληνίς, Παλλήνη ἄκρα μακρὰ εἰς τὸ πέλαγος ἀνατείνουσα, καὶ πόλεις αἵδε ἐν τῆι Παλλήνηι Ἑλληνίδες· Ποτίδαια ἐν τῶι μέσωι τὸν ἰσθμὸν ἐμφράττουσα, Μένδη, Ἄφυτις, Θραμβηΐς, Σκιώνη, Κανάστραιον τῆς Παλλήνης ἱερὸν ἀκρωτήριον. Ἔξω δὲ τοῦ ἰσθμοῦ πόλεις αἵδε· Ὄλυνθος Ἑλληνίς, Μηκύβερνα Ἑλληνίς, Σερμυλία Ἑλληνὶς καὶ κόλπος Σερμυλικός, Τορώνη πόλις Ἑλληνὶς καὶ λιμήν, Δῖον Ἑλληνίς, Θυσσὸς Ἑλληνίς, Κλεωναὶ Ἑλληνίς, Ἄθος ὄρος, Ἀκρόθωοι Ἑλληνίς, Χαραδροῦς Ἑλληνίς, Ὀλόφυξος Ἑλληνίς, Ἄκανθος Ἑλληνίς, Ἄλαπτα Ἑλληνίς, Ἀρέθουσα Ἑλληνίς, Βολβὴ λίμνη, Ἀπολλονία Ἑλληνίς. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι Μακεδονίας ἐν μεσογείαι πολλαί. Ἔστι δὲ κολπώδης· παράπλους δὲ περὶ τοὺς κόλπους δύο ἡμερῶν. Μετὰ δὲ Μακεδονίαν Στρυμὼν ποταμός· οὗτος ὁρίζει Μακεδονίαν καὶ Θράικην.

Σκύλαξ, ναύτης καὶ γεωγράφος,
Καρυανδεὺς ἦν τὸ γένος.
ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 515 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς.

Ἡρόδοτος·

Τῆς δὲ Ἀσίης τὰ πολλὰ ὑπὸ Δαρείου ἐξευρέθη, ὃς βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμόν, ὃς κροκοδείλους δεύτερος οὗτος ποταμῶν πάντων παρέχεται, τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι τῆι ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους τε τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα. οἳ δὲ ὁρμηθέντες ἐκ Κασπατύρου τε πόλιος καὶ τῆς Πακτυικῆς γῆς ἔπλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς θάλασσαν, διὰ θαλάσσης δὲ πρὸς ἑσπέρην πλέοντες τριηκοστῶι μηνὶ ἀπικνέονται ἐς τοῦτον τὸν χῶρον ὅθεν ὁ Αἰγυπτίων βασιλεὺς τοὺς Φοίνικας τοὺς πρότερον εἶπα ἀπέστειλε περιπλώειν Λιβύην.
(Hist. Μελπομένη, 4,44,1-2)

editiones:
Skylax, Fragmenta
in: Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrHist) III C, 709
ed. F. Jacobi, Berlin 1923/Leiden 1958
Pseudo-Skylax, Periplus
in: Geographi Graeci Minores (GGM) I, 15-96
ed. C. Müller, Paris 1855-61
Pseudo-Skylax, Le Périple du Pont-Euxin.
Texte, traduction, commentaire philologique et historique
Scripta Antiqua 8
ed. P. Counillon, Bordeaux 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: